Tag: Group

Tự học Linux – LPI 1 [Part 2/4] – Quản trị user và group, phân quyền trên linux, trình soạn thảo vi

Mục đích mình tạo những video này là để chia sẽ những kiến thức về Linux cho các bạn có hứng thú với system, đồng thời mong nhận được những nhận xét của các bạn về nội dung mà mình đã chia sẽ để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển. Mình cũng xin giới thiệu một […]

Create SFTP User / Group with CHROOT option in Linux / Unix

Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1py6IfWJGZJKr_y5ZvDIhaDnk8MotnVSEUGBV0LrbQRI/edit?usp=sharing Article: https://adhoctuts.com/create-sftp-user-group-chroot-option/ This is the ad hoc tutorial on how to create sftp user with chroot option in CentOS. We will create a single sftp user with chroot folder defined as web sources folder. Additionally, we will create separate sftp group with the users having dynamic chrooted home folder.